Luni - Vineri : 09:00 - 17:00
amnisaudit@gmail.com
0765 156 676
0757 797 578

Serviciile noastre

Amnis Auditeval oferă clienților servicii de:

Audit statutar

Audit financiar

Audit intern

Auditul fondurilor europene

Misiuni de asigurare

Servicii conexe

Servicii pentru auditori financiari persoane fizice si societăți de audit financiar

Evaluări pentru raportare financiară

Evaluări pentru vânzare/cumpărare

Evaluări pentru stabilirea valorii impozabile a clădirilor

Evaluări pentru garantare împrumuturilor

Consultanță fiscala

Audit statutar

Auditul statutar reprezintă un audit al situațiilor financiare anuale individuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit adoptate de Comisia Europeană, în măsura în care:
a) este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;
b) este efectuat în mod voluntar la entitățile mici, iar situațiile financiare auditate sunt publicate, împreună cu raportul de audit statutar, potrivit legii.
Situațiile financiare anuale intocmite de entitățile mijlocii și mari precum și de entitățile de interes public, fac obiectul auditului statutar. Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc, în două exerciții financiare consecutive, limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Audit financiar

Auditul financiar, reglementat prin OUG 75/1999, reprezintă activitatea efectuată în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar și exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări în domeniu.

Audit intern

Auditul intern este o activitate independentă de asigurare obiectivă și de consiliere, destinată să adauge valoare şi să îmbunătăţească operațiunile unei organizaţii. Ajută o organizaţie în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică şi metodică care evaluează şi îmbunătăţeşte eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță.”.

In conformitate cu Legea 162/2017 privind auditul statutar, entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal.

Auditul fondurilor europene

Auditul fondurilor europene presupune verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si confirma eligibilitatea sumelor solicitate la rambursare. Auditorul poate efectua recomandări privind modul de îmbunătățire a activității in cadrul proiectului. Chiar si in cazul companiilor mai mici care gestionează proiecte cu finanțare europeana, acest serviciu este deosebit de util, verificând eligibilitatea cheltuielilor si modul de utilizare fondurilor.

Misiuni de asigurare

Exprimarea unei concluzii cu scopul de a întări gradul de încredere al utilizatorilor vizaţi, alţii decât partea responsabilă, în legătură cu rezultatul evaluării sau măsurării unui subiect specific, în raport cu anumite criterii.

Potrivit Cadrului Internaţional pentru Misiunile de Asigurare, există două tipuri de misiuni de Asigurare pe care un practician le poate efectua: o misiune de asigurare rezonabilă şi o misiune de asigurare limitată.

Servicii conexe

Serviciile conexe cuprind procedurile convenite şi compilările.

O misiune de efectuare a procedurilor convenite poate presupune ca audi¬torul să desfăşoare anumite proceduri cu privire la elementele individuale ale datelor financiare (de exemplu, datorii, creanţe, achiziţii de la părţi afiliate şi vânzări şi profituri aferente unui segment al unei entităţi), ale unei situaţii financiare (de exemplu, un bilanţ) sau chiar ale unui set complet de situaţii financiare.

O misiune de compilare presupune asistarea conducerii în întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare ale unei entităţi, în conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil.

Servicii pentru auditori financiari persoane fizice si societăți de audit financiar

– Revizuirea controlului calităţii misiunii in conformitate cu Standardului Internaţional de Control al Calităţii (ISQC1) si ISA 220;
– Revizuirea la cald a dosarului misiunii;
– Întocmirea dosarelor de audit pe baza documentației misiunii;

Evaluări pentru raportare financiară

Evaluarea pentru raportare financiara se întocmește in scopul actualizarii valorii contabile a activelor aflate in patrimoniul persoanelor juridice

Evaluări pentru raportare financiară

Prin acest tip de evaluare se estimeaza valoarea de piata a proprietatii imobiliare si se adreseaza atat vanzatorilor cat si cumparatorilor de proprietati imobiliare si ofera un reper pentru prețul cerut/oferit, marje și condiții ulterioare de negociere.

Evaluări pentru stabilirea valorii impozabile a clădirilor

Evaluarea pentru stabilirea valorii impozabile a clădirilor se realizează in scopul stabilirii impozitului pe clădirile din patrimoniul persoanelor juridice precum si pentru stabilirea impozitului pe clădirile cu destinație nerezidențiala aflate in proprietatea persoanelor fizice .

Evaluări pentru garantare împrumuturilor

Evaluarea pentru garantarea imprumuturilor se realizeaza in situatiile in care un anumit bun este folosit pentru a garanta un imprumut bancar si este specific atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice.

Consultanță fiscala

Activitatea de consultanta fiscala consta in :
– acordarea de asistenţă şi servicii profesionale în domeniul fiscal;
– acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale;
– certificarea declaraţiilor fiscale, în condiţiile legii.
– asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;